e-Skrzynka Podawcza

 

Usługi SR Augustów na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

W celu umożliwienia obywatelom szybszego załatwiania spraw w urzędach i instytucjach publicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako właściwy do spraw informatyzacji, stworzył platformę internetowej wymiany dokumentów elektronicznych ePUAP na której mają być umieszczone Elektroniczne Skrzynki Podawcze instytucji publicznych www.epuap.gov.pl

Z platformy ePUAP może korzystać każdy obywatel posiadający dostęp do Internetu oraz konieczne jest konto użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.
  
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Sądu:

- Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub Profilem Zaufanym. Akceptowalne formaty załączników to:

  • DOC, RTF
  • XLS
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF
  • ZIP
Jednocześnie informujemy, iż pisma procesowe oraz wnioski i inne oświadczenia składane w toczących się postępowaniach nie mogą być wnoszone do Sądu drogą elektroniczną. Zgodnie z treścią art. 116 kpk oraz w związku z art. 124 kpk tego typu dokumenty winny przybrać formę pisemną lub ustną złożoną do protokołu; pisma zaś należy nadać w placówce pocztowej (…) ewentualnie w siedzibie Sądu. W obecnym stanie prawnym brak przepisów szczególnych umożliwiających wnoszenie tego typu pism na elektronicznych nośnikach informatycznych.
Strona do wydruku

0
Informacje o dokumencie: e-Skrzynka Podawcza
Przejdź do: bip.gov.pl bip.gov.pl

Szukaj
.