Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Informujemy, że:
1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Augustowie, ul. 3 Maja 43, 16-300, tel. 87 643 8446, zwany dalej Administratorem.
2.     Inspektor Danych Osobowych: tel. 87 643 84 52, e-mail [email protected]
3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a)        wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sądzie, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
b)        realizacji umów zawartych z kontrahentami;
c)        w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4.     Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
5.     W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a)        prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)        prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c)        prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
d)        prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e)        prawo do przenoszenia danych;
f)         prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
6.        Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody klienta, mają oni prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.
7.        Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:
8.        Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
9.        W związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w Sądzie Rejonowym w Augustowie niektóre przetwarzane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
10.     Administrator danych może przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.
11.     Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający: z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt w Sądzie Okręgowym w Suwałkach i Sądach Rejonowych okręgu suwalskiego.

Strona do wydruku

0
Informacje o dokumencie: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Przejdź do: bip.gov.pl bip.gov.pl

Szukaj
.