Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Sądu Rejonowego w Augustowie

Termin zakończenia: 2018-11-16 10:00

Augustów, 05.11.2018 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 
1. Nazwa i adres zamawiającego:
Sąd Rejonowy w Augustowie
Telefon 87 643 84 30
Fax 87 643 84 64
E-mail: [email protected]
 
2. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2018.1986 t.j.), dalej zwanej "P.z.p."
 
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.augustow.sr.gov.pl
 
4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia w obiektach Sądu Rejonowego w Augustowie
Oznaczenie według CPV: 79710000-4
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 
5. Termin wykonania zamówienia:
01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
 
6. Szczegółowy opis zamówienia zawiera SIWZ
 
7. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.
 
8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Cena – 60%
2. Czas reakcji – 20%
3. Kwalifikacje i doświadczenie osób realizujących zamówienie – 20%
 
9.  Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Augustowie przy ul. Młyńskiej 59 – Biuro Podawcze do dnia 16 listopada 2018 r., do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 listopada 2018 r. w siedzibie zamawiającego w Augustowie przy ul. Młyńskiej 59, sala 5B, o godz. 10.30.

 
Augustów, 15.11.2018 r.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ
 
Odpowiedź na pytania dotyczące SIWZ zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2018.1986 t.j.) - załącznik Odpowiedz_na_pytania_dotyczace_SIWZ.pdf
 
 
Augustów, 16.11.2018 r.
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Informacja z otwarcia ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 16.11.2018 r. - załącznik Informacja_z otwarcia_ofert.pdf
 
 
Augustów, 05.12.2018 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
 
Informacja o wyborze oferty - załącznik Informacja_o_wyborze_oferty.pdf
 
Strona do wydruku

Załączniki
#1
Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
Dodany 2018-11-06 23:35:57 : pobrano 155 razy
#2
SIWZ.pdf
Dodany 2018-11-06 23:35:57 : pobrano 189 razy
#3
Zalacznik_nr_1_-_formularz_ofertowy.docx
Dodany 2018-11-06 23:35:57 : pobrano 116 razy
#4
Zalacznik_nr_2_-_oswiadczenie.docx
Dodany 2018-11-06 23:35:57 : pobrano 111 razy
#5
Zalacznik_nr_3_-_oswiadczenie.docx
Dodany 2018-11-06 23:35:57 : pobrano 109 razy
#6
Zalacznik_nr_4_-_grupa_kapitalowa.docx
Dodany 2018-11-06 23:35:57 : pobrano 100 razy
#7
Zalacznik_nr_5_-_wykaz_uslug.docx
Dodany 2018-11-06 23:35:57 : pobrano 107 razy
#8
Zalacznik_nr_6_-_wykaz_osob_do_ochrony.docx
Dodany 2018-11-06 23:35:57 : pobrano 109 razy
#9
Zalacznik_nr_7_-_oswiadczenie.docx
Dodany 2018-11-06 23:35:57 : pobrano 104 razy
#10
Zalacznik_nr_8_-_wykaz_sprzetu.docx
Dodany 2018-11-06 23:35:57 : pobrano 126 razy
#11
Zalacznik_nr_9_-_wzor_umowy.docx
Dodany 2018-11-06 23:35:57 : pobrano 117 razy
#12
Odpowiedz_na_pytania_dotyczace_SIWZ.pdf
Dodany 2018-11-15 12:59:28 : pobrano 171 razy
#13
Informacja_z otwarcia_ofert.pdf
Dodany 2018-11-16 15:02:02 : pobrano 201 razy
#14
Informacja_o_wyborze_oferty.pdf
Dodany 2018-12-06 12:17:57 : pobrano 111 razy
0
Informacje o dokumencie: Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Sądu Rejonowego w Augustowie
Przejdź do: bip.gov.pl bip.gov.pl

Szukaj
.